Į pirmą puslapį
Šv. Mišios
Sekmadieniais
   9, 10.30, 12, 18 val.
Šiokiadieniais 18 val.
Šeštadieniais 10 ir 18 val.
Švč. Sakramento adoracija
Sekmadieniais
11–12 val.
Pirmaisiais penktadieniais po vakaro šv. Mišių

Katechetikos centras

Centro vadovė – tikybos mokytoja katechetė Sigutė ŽIEDELIENĖ, tel. (615) 16727.

Parapijos Katechetiniame centre darbuojasi penki tikybos mokytojai.

Šalia tikybos dėstymo mokyklose, tikybos mokytojai ir katechetai organizuoja adventines ir kalėdines vakarones, susitikimus su katalikiškų organizacijų atstovais, rašinių ir piešinių konkursus, labdaros akcijas, kuriose dalyvauja visa mokyklų bendruomenė, bei vasaros metu – skautų stovyklas.

Visus metus kiekvieną sekmadienį po votyvinių (jaunimo) šv. Mišių, besirengiantys Pirmajai Komunijai vaikai renkasi Dekanato centre pamokėlėms. Taip pat yra kviečiami dalyvauti ir jų tėveliai.

Vasaros metu, parapijos jaunuoliai rengiami Sutvirtinimo sakramentui. Visi dalyvauja netik pamokose, bet po jų ir vakarinėse šv. Mišiose, kurių metu gieda krikščioniškas jaunimo giesmes ir artimiau susipažįsta su liturgija.

aukštyn